Slovníček pojmů

Pb (gelové) články :

   Jako kladná elektroda je použit Oxid olova, na zápornou elektrodu je použito Olovo. Jako elektrolyt je použita kyselina sírová ve formě gelu. Jmenovité napětí článku je 2,0V, vnitřní odpor článku je cca 100 mΩ. Skladování je doporučeno ve vybitém stavu na tmavém a suchém místě při pokojové teplotě. Jsou citlivé na přebíjení, před nabíjením je třeba článek nejprve vybít a potom započít s nabíjením. Skladování v nabitém stavu za pokojových teplot. Jsou citlivé na hluboké vybití nebo na přebití. Před nabíjením není zapotřebí články vybíjet.

            Výhody :                                                                            Nevýhody :

-          Možnost dodávat velké proudy                                     - Vysoká hmotnost

-          Dlouhá životnost                                                           - Větší rozměry

-          Vysoká kapacita                                                            - Obsah jedovatého olova

-          Nízký samovybíjecí efekt

NiCD články :

   Jako kladná elektroda je použit Hydroxid niklu, na zápornou elektrodu je použito Kadmium. Jako elektrolyt je použit Hydroxid draselný. Jmenovité napětí článku je 1,2V, vnitřní odpor článku je cca 100 mΩ. Skladování je doporučeno ve vybitém stavu na tmavém a suchém místě při pokojové teplotě. Jsou citlivé na přebíjení, před nabíjením je třeba článek nejprve vybít a potom započít s nabíjením.

            Výhody :                                                                                     Nevýhody :

-          Možnost dodávat velké proudy                                           - Vysoká hmotnost

-          Funkčnost i záporných teplotách (až -20°C)                       - Malá kapacita

-          Rychlé nabíjení                                                                   - Obsah jedovatého kadmia

-          Nízká cena při výrobě.

NiMH články :

   Jako kladná elektroda je použit Hydroxid niklu, na zápornou elektrodu je použita slitina schopná na sebe vázat vodík. Jako elektrolyt je použit Hydroxid draselný. Jmenovité napětí článku je 1,2V, vnitřní odpor je cca 200 mΩ. Skladování je doporučeno v nabitém stavu na tmavém a suchém místě při pokojové teplotě. Ovšem díky relativně vysokému samovybíjecímu efektu je zapotřebí články nabít alespoň jednou za 4 měsíce. Jsou citlivé na přebíjení, před nabíjením je sice není nutno článek nejprve vybít a potom započít s nabíjením, ale tento postup je zapotřebí provést alespoň několikrát měsíčně. Zamezí se tím snížení kapacity z důvodu paměťového efektu.

            Výhody :                                                                            Nevýhody :

-          Vyšší kapacita (oproti NiCD)                                      - Neschopnost dodávat velké proudy

-          Nižší hmotnost (oproti NiCD)                                     - Vysoký samovybíjení efekt

-          Ekologická šetrnost                                                    - Horší provozní podmínky

-          Možnost rychlého nabíjení

Li-Ion články :

   Jako kladná elektroda je použit směs kyslíčníků Lithia a dalších kovů, na zápornou elektrodu je použita směs uhlíku a dalších látek. Jako elektrolyt je použita směs Esterů. Jmenovité napětí článku je 3,6V, vnitřní odpor článku je cca 150 – 200mΩ. Skladování je doporučeno v nabitém stavu na tmavém a suchém místě při nižší teplotě (cca 10°C). I když mají relativně nízký samovybíjecí efekt,  je zapotřebí články nabít alespoň jednou za ½ roku. Jsou citlivé na přebíjení vysokým napětím (max. nabíjecí proud je 4,2V) a na pokles napětí pod prahovou mez (cca 3,0V, limitní je napětí 2,5V !), před nabíjením není třeba článek nejprve vybít a potom započít s nabíjením. I když je výrazně potlačený paměťový efekt, je opět dobré pro udržení kapacity jednou za čas články vybít a započít s nabíjením. Ovšem pozor na úroveň vybití – nesmí klesnout pod prahovou mez, jinak dochází k nevratnému poničení článku ! Nabíjecí proud je většinou stanoven jako 0,7C (70% kapacity).

            Výhody :                                                                            Nevýhody :

-          Nízká hmotnost                                                               - Relativně krátká životnost (cca 2 roky)

-          Vysoká kapacita                                                             - Přesné řízení nabíjecího procesu

-          Malý samovybíjení efekt                                                - Vyšší cena

-          Velký počet nabíjecích cyklů                                         - Delší doba nabíjení

  Li-Pol články :

   Jako kladná elektroda je použit směs kyslíčníků Lithia a Kobaltu, na zápornou elektrodu je použita směs uhlíku a dalších látek. Jako elektrolyt je použita směs Esterů, ale v pevné formě. Z tohoto důvodu je možno tyto články prostorově tvarovat. Jmenovité napětí článku je 3,6V, vnitřní odpor článku je cca 150 až 200mΩ. Skladování je doporučeno v nabitém stavu na tmavém a suchém místě při nižší teplotě (cca 10°C). I když mají relativně nízký samovybíjecí efekt, je zapotřebí články nabít alespoň jednou za ½ roku. Jsou citlivé na přebíjení vysokým napětím (max. nabíjecí proud je 4,2V) a na pokles napětí pod prahovou mez (cca 3,0V, limitní je napětí 2,5V !), před nabíjením není třeba článek nejprve vybít a potom započít s nabíjením. I když je výrazně potlačený paměťový efekt, je opět dobré pro udržení kapacity jednou za čas články vybít a potom započít s nabíjením. Ovšem pozor na úroveň vybití – nesmí klesnout pod prahovou mez, jinak dochází k nevratnému poničení článku ! Nabíjecí proud je většinou stanoven jako 0,7C (70% kapacity).

            Výhody :                                                                            Nevýhody :

-          Nízká hmotnost                                                              - Relativně krátká životnost (cca 2 roky)

-          Vysoká kapacita                                                             - Přesné řízení nabíjecího procesu

-          Malý samovybíjení efekt                                                - Vyšší cena

-          Velký počet nabíjecích cyklů                                         - Delší doba nabíjení

-          Možnost prostorového tvarování článků            

AA články :

   Označuje velikost jednoho článku, jedná se válcový článek s rozměry : průměr – 14 mmm a délka 50 mm.

AAA články :

   Označuje velikost jednoho článku, jedná se válcový článek s rozměry : průměr – 10 mmm a délka 44 mm.

Dobíjecí články :

   Jedná se články, které po vypotřebování kapacity (vybití) je možno opakovaně znovu nabíjet pomocí externích nabíječek. Na první pohled se rozpoznají dle nápisu „Rechargeable“, tedy v doslovném překladu nabíjení schopné.

Nedobíjecí články :

   Jedná se o články, které po vybití – vyčerpání kapacity jsou nevratně znehodnoceny. Nikdy se nepokoušejte se o nabíjení těchto článků – mohlo by dojít k jejich poškození a ohrožení Vašeho zdraví !

 Akublok – Baterie :

   Baterie se z jednotlivých článků většinou doplněný o elektroniku, která hlídá dobíjecí proces. Články je možno spojovat sériově, paralelně nebo sérioparalelně. Při sériovém spojení článků dochází ke sčítání jmenovitých napětí jednotlivých článků. Při paralelním spojení dochází ke sčítání kapacit jednotlivých článků. Při sérioparalelním spojení dochází ke kombinaci obou těchto způsobů, tzn. baterie o hodnotě 14.4 V 5.200mAh typu Li-Ion jsou použity články 3,6V s jmenovitou kapacitou 2.600mAh. V baterii jsou zapojeny dvě čtveřice článků (každá z nich je sestavena ze článků zapojených v sérii) a tyto čtveřice jsou navzájem spojeny paralelně.

Článek :

   Článek jednotlivý prvek pro sestavení baterie. Sestává se ze tří vrstev – Kladná elektroda, záporná elektroda a třetí vrstva Elektrolyt, který odděluje výše zmíněné elektrody a umožňuje prostup elektronů. Dle použitých materiálu se rozdělují na jednotlivé typ NiCD, NiMH, Li-Ion, Li-Pol. Při nabití se hromadí nabité elektrony na záporné elektrodě a tímto vzniká napětí mezi kladnou a zápornou elektrodou. V případě uzavření elektrického okruhu začne proudit tok elektronů od záporné elektrody směrem ke kladné přes elektrolyt a tím vzniká elektrický proud nutný pro chod spotřebiče. Tímto způsobem dojde postupně k vyčerpání přebytku elektronů na záporné elektrodě a článek se postupně vybíjí – ztrácí energii.

 

Jmenovité napětí :

   Je garantované napětí z výroby jednotlivých článků, případně celého akubloku. Napětí se udává ve V (Voltech).

Prahové napětí :

   Je napětí které je limitní pro životnost baterie. V případě poklesu napětí pod tuto hranici dochází k nevratným poškození jednotlivých článků, které vede až k jejich naprostému zničení. Prahové napětí se udává ve V (Voltech).

Nabíjecí napětí :

   Je napětí, kterým je baterie nabíjena. U některých typů článků (např. Li-Ion) nesmí být překročena určitá mez, jinak dojde k nevratnému poškození baterie. Většinou bývá mírně vyšší než je jmenovité napětí baterie. Udává se ve V (Voltech).

Vybíjecí proud :

   Je to proud, který je baterie schopná dodávat do přístroje bez poškození baterie. Proud se udává v A (Ampérech).

Nabíjecí proud :

   Je proud, kterým je baterie nabíjena. Udává se v A (Ampérech). Pro určení nabíjecího proudu se vychází z kapacity baterie (ozn. C). V případě nabíjení proudem 0,1 C je u baterie s kapacitou 5.200mAh nabíjecí proud tedy 520mA.

Kapacita :

   Hodnota, která popisuje množství energie, kterou je baterie schopná dodat pro chod zařízení. Udává se Ah mAh (Ampérhodinách, milapmérhodinách)

Skutečná kapacita je kapacita v reálném čase, tzn. i po snížení vlivem opotřebení a stavu nabití.

Jmenovitá kapacita – je nominální kapacita ve stavu nové baterie. Je v zásadě maximální kapacita, kterou je schopná baterie dodat. Vlivem opotřebení se tato kapacita postupně snižuje.

Někdy se jmenovitá kapacita udává ve Wh (Watthodinách), což je pouze jiná forma vyjádření kapacity. Tato hodnota vychází z následující přibližného výpočtu : napětí (V) * kapacita (Ah), tedy baterie s parametry 14.4v 4.800mAh má tedy výslednou kapacitu 70 Wh (Watthodin).

 

Vnitřní odpor :

   Hodnota odporu jednotlivých článků. Při stárnutí baterie dochází k postupnému zvyšování tohoto odporu. Čím je vnitřní odpor nižší, tím je baterie schopná dodávat dostatečný proud bez poklesu napětí. Udává se v Ω (Ohmech).

Nabíjecí cyklus :

   Je to v zásadě počet jednotlivých nabíjecích cyklů (nabití), po které je baterie schopná dodávat dostatečnou energii pro úspěšný chod přístroje.

Paměťový efekt :

   Tento pojem popisuje postupné snižovaní kapacity baterie v důsledku nesprávného nabíjení baterie. Vzniká při opakovaném nabíjení baterií ze stavu nevybité baterie.

Samovybíjení baterie :

   Je to proces při kterém dochází ke snížení množství uchované energie i v případě nepřipojení baterie k žádnému přístroji. Jedná se ztrátu zapřičeněnou chemickými procesy v baterii.

 

Elektrolyt :

   Látka která v článku odděluje kladný pól od záporného a chemicky umožňuje přesun elektronů od záporného pólu ke kladnému. Jedná se ve většině případů o roztok, ale může být i v pevném skupenství (např. u článků typu Li-Pol).

Ukazatel stavu nabití :

   Jedná se o zobrazení momentálního stavu energie v baterii. Je řešen buď přímo na baterii tlačítkem, které po stisknutí zobrazí buď formou řady LED diod (počet svitích diod určuje procentuální stav nabití baterie), případně LCD displejem (ukáže přímou hodnotu). V moderních přístrojích je stav nabití baterie zobrazen i přímo v přístroji např. v kameře, nebo v notebooku.

Řídící elektronika :

   Je elektronický obvod, který řídí proces nabíjení baterie, určuje nabíjecí proud, nabíjecí napětí a délku dobíjení. Většinou je obsažen přímo v akubloku a v případě např. notebooku spolupracuje s dobíjecími obvody v notebooku.